ما هم رفتیم قاطی مرغا

دوﺳﺘﺎن ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ دﻋﻮت ﮐﻨﻢ وﻟﯽ اﻻن اﯾﻦ ﭘﺴﺘﻮ ﻣﯿﺰارم

 ﮐﻪ ﻫﻤﺘﻮن ﺑﺪوﻧﯿﺪ, ﻣﻦ ﻧﺎﻣﺰد ﮐﺮدم 13اردیبهشت ماه

 

 ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﺎﻣﺰدﯾﻤﻪ از ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ از ﻫﻤﺘﻮن دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﯿارید.


 ادرس: شاندیز - طرقبه - امادگاه- بین هتلعباسی


 و قیصر امین پور- خیابان صرافها- نبش 17غربی باغ تالار سعادت


 از ﺳﺎﻋﺖ 19الی23 ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯿﺸﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻋﺰﯾﺰان


 ﺧﻮاﻫﺸﺎ ﮔﻞ ، ﮐﺎدو و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻧﯿﺎرﯾﻦ ﻓﻘﻂ دوﺳﺘﺎن , داﺷﺘﯿﺪ ﻣﯽآﻣﺪﯾﺪ ﺳﺮ


 راه ﯾﻪ ﻧﺎﻣﺰدم واﺳﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎرﯾﺪ،


با تشکر


 از حضور گرمتون

/ 2 نظر / 31 بازدید
بایوهازرد

خز بود چیزی دمه دستی و ماست