یکم به خود بیایم...

قبرها پر است از جوانانی که میخواستند در پیری توبه کنند ...

برای لحظه ای هم که شده به وجود خدا و روز قیامتش فکر کن ...

/ 4 نظر / 17 بازدید
sara!!!

لایکـــــــــــــــــــــ[تایید]

s

خیلی خوب بود مثل یه تلنگر